Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
REGULAMIN

REGULAMIN
Sklepu Internetowego GreissŁazienki.pl

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu Internetowego GreissŁazienki.pl, w tym dokonywania zakupów, a także kwestie wykonywania prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz zaakceptować jego treść.

Postanowienia ogólne
§ 1.

- Sklep Internetowy GreissŁazienki.pl, działający pod adresem internetowym http://greisslazienki.pl, jest prowadzony przez Grzegorza Karmowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Greiss Grzegorz Karmowski, w Warszawie przy ul. Malborskiej 41/MS48 03-286 Warszawa, NIP: 524-281-21-64, REGON: 365759156, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

- Klient może kontaktować się ze Sprzedającym pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@greisslazienki.pl.

- Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

- Klient osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu, w szczególności dokonuje zakupu w Sklepie

- Konsument Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

- Sklep / Sklep Internetowy / Sklep GreissŁazienki.pl prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy działający pod adresem internetowym http://greisslazienki.pl

- Sprzedający Grzegorz Karmowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Greiss Grzegorz Karmowski, w Warszawie przy ul. ul. Malborskiej 41/MS48 03-286 Warszawa, NIP: 524-281-21-64, REGON: 365759156

§ 2.

- W celu korzystania ze Sklepu możliwe jest utworzenie dla Klienta indywidualnego konta (rejestracja).

- Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do przeglądania asortymentu, rejestracji oraz składania zamówień, konieczne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową (Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari).

- Do rejestracji konta oraz składania zamówień konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres e-mail).

- W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

§ 3.

- Wszystkie towary oferowane w Sklepie GreissŁazienki.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

- Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 4.

- Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

- Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

- Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 5.

- Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zależnie od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia.

- Paragon fiskalny dostarczany jest Klientowi wraz z towarem; faktura może być dostarczona Klientowi wraz z towarem albo w formie elektronicznej, zależnie od wyboru Klienta, dokonanego przy składaniu zamówienia.

Płatności i dostawa
§ 6.

- Możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem tradycyjnym;

- przelewem dokonywanym poprzez aplikacje: przelewy24.pl lub Płatności Shoplo.

-W przypadku dokonywania płatności za pomocą Płatności Shoplo:

-podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A..

-Dostępne formy płatności to:

-Karty płatnicze:
* Visa;
* Visa Electron;
* MasterCard;
* MasterCard Electronic;
* Maestro.

-W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

-Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

- Klient może zamówić zarówno towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie, jak i towar na zamówienie (tj. towar, który w chwili składania zamówienia nie znajduje się w magazynie).

- Towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie wysyłany jest z magazynu w ciągu od 1 do maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.

- Towar na zamówienie wysyłany jest w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego. Jeżeli okres oczekiwania Klienta na towar na zamówienie jest dłuższy niż 7 dni, Sprzedający poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

- W przypadku, gdy jedno zamówienie obejmuje zarówno towar, który w chwili składania zamówienia znajduje się w magazynie, jak i towar na zamówienie, wszystkie towary zostaną wysłane z magazynu łącznie, w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia zaksięgowania przelewu za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.

- Dostarczenie towaru następuje zazwyczaj:

- w przypadku przesyłki krajowej poza obszarem m.st. Warszawa i najbliższych okolic – za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 2-5 dni po dokonaniu wysyłki z magazynu,

- w przypadku przesyłki krajowej na terenie m.st. Warszawa albo najbliższych okolic – Sprzedający dostarczy zamówione towary w ciągu jednego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu.

- Możliwy jest odbiór osobisty towarów pod adresem: ul. Malborska 41 magazyn D08, 03-286 Warszawa.

Odstąpienie od umowy
§ 7.

- Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu (bądź ostatniego z produktów, jeżeli dostarczane były osobno, partiami lub w częściach) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

- Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

- od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie nabywanej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy (tj. dnia odbioru towaru),

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

- w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować GreissŁazienki.pl o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

- Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

- W przypadku odstąpienia od umowy GreissŁazienki.pl zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.

- Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

- Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru, odsyłając go lub przekazując pod adres: Greiss Grzegorz Karmowski, Domoteka, ul. Malborska 41 lokal MS48, 03-286 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.

- Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

- W przypadku zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wysokość bezpośrednich kosztów zwrotu towaru szacowana jest maksymalnie na kwotę około 500 (słownie: pięciuset) złotych.

- Sprzedający nie przyjmuje i nie zwraca opłat za przesyłki wysłane do niego za pobraniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancje, rękojmia i reklamacje
§ 8.

- Każdy towar objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, dostarczanej Klientowi wraz z produktem.

- Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty ani nie świadczy usług posprzedażnych.

- Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową.

- Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.

- Reklamacje należy składać na piśmie na adres Sprzedającego: ul. Malborskiej 41/MS48 03-286 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@greisslazienki.pl.

- W treści reklamacji należy wskazać, czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z rękojmi czy z gwarancji oraz podać:

- dane Klienta (imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe);

- dane identyfikujące towar (nazwa produktu oraz numer i data zamówienia);

- opis wady towaru (powód reklamacji) oraz treść żądania Klienta.

- O rozpatrzeniu reklamacji Konsument będzie poinformowany w terminie 14 dni.

Dane osobowe
§ 9.

- Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta oraz korzystania ze Sklepu. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Grzegorza Karmowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Greiss Grzegorz Karmowski, w Warszawie przy ul. Malborskiej 41/MS48 03-286 Warszawa (administrator danych), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1000, ze zm.).

- Klient może udzielić zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub korzystania ze sklepu w celach marketingowych (marketing usług własnych Sprzedającego w formie elektronicznej – newsletter wysyłany na wskazany adres e-mail Klienta).

- Szczegółowy zakres informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta znajduje się w zakładce „ochrona danych osobowych” pod linkiem https://greisslazienki.pl/strona/ochrona-danych-osobowych.

Postanowienia końcowe
§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

- Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a GreissŁazienki.pl jest sąd właściwy dla GreissŁazienki.pl.

- Sprzedający przewiduje możliwość skorzystania z następującego pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w relacji Sprzedającego z Konsumentami: zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, zgodnie z Regulaminem ww. sądu według stanu obowiązywania na dzień wniesienia sporu.

- Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2019 roku.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl